• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ინფორმაცია სოციალური პროგრამების შესახებ

2022 წლის სოციალური პროგრამები 2023 წლის სოციალური პროგრამები 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 2. პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარების პროგრამა 3. უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა 4. ეპილეფსია/პარკისონით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 5. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება 6.18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა 7. ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 8. ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა 9. სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 10. საკვები პროდუქტებით დახმარების პროგრამა 11. სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსების პროგრამა 12. უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით დახმარების პროგრამა 13. მარტოხელა მშობლის სოაციალური დახმარების პროგრამა 14. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა 15. საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერების 2023 წლის პროგრამა